Home > AQUIRIS en het milieu

AQUIRIS en het milieu

AQUIRIS biedt belangrijke antwoorden op de milieu-uitdagingen waarmee de huidige maatschappij wordt geconfronteerd. Zowel tijdens het waterzuiveringsprocedé als bij de dienstverlening is het respect voor het milieu de belangrijkste prioriteit bij de uitbating van het station. Als expert in de zuivering van afvalwater draagt AQUIRIS elke dag opnieuw bij tot het herstel en behoud van het ecosysteem van de Zenne.

Milieu

Om onze watervoorraad te beschermen is het noodzakelijk om de vervuiling van waterlopen en het grondwater te voorkomen. De zuivering van afvalwater is nodig om onze waterlopen te beschermen: zij vormen immers een belangrijk onderdeel van ons leefmilieu en van de vele activiteiten die met water zijn verbonden.

Vooraleer AQUIRIS de bouw van het station kon aanvatten, werd de bodem van het terrein gesaneerd om het lokale ecosysteem van de Zenne te herstellen en het terrein terug in goede staat te brengen.

Energieproductie

Als het station in werking is, wekt het zelf al 18% van zijn elektriciteitsbehoefte op. Het station produceert 32 MWh per dag en verbruikt dagelijks 182 MWh.

De opgewekte energie is enerzijds afkomstig van een turbine die de energie opvangt die het water tijdens de behandelingsprocedés opwekt, en anderzijds van de elektriciteit die wordt geproduceerd door het recupereren van het biogas dat zich vormt bij de gisting van het slib. Het gerecupereerde biogas wordt verbrand in een cogeneratie-installatie die per dag 25 MWh elektriciteit en 25 MWh warmte levert. Met het totale volume van 6,65 miljoen m³ geproduceerd biogas kunnen de woningen van zo’n 12.500 Brusselse gezinnen jaarlijks worden verwarmd.

Het principe van « nul-overlast »

De doelstelling van het station is drieledig: water lozen in de Zenne waarvan de kwaliteit verenigbaar is met het natuurlijke milieu, de bijproducten van het slib hergebruiken en geen enkele geuroverlast veroorzaken voor de omwonenden. Daarom koos AQUIRIS zowel bij het ontwerp van het station als voor de behandeling van de verschillende elementen (water, slib en lucht) voor het principe van de ‘nul-overlast'.

Water - Zuivering en hergebruik van het water:

Het station maakt gebruik van een biologisch behandelingsprocedé om de stikstof, fosfor en koolstofverontreiniging doeltreffend te verwijderen. Het procedé is volledig in overeenkomst met de Europese regelgeving.

Voor de interne werking van het zuiveringsstation gebruikt AQUIRIS uitsluitend water gezuiverd in de fabriek. Het station functioneert dus volledig autonoom wat betreft het waterverbruik.

Slib - Drastische verkleining van het slibvolume:

Het slib dat tijdens de waterbehandeling is geproduceerd, wordt in het station zelf behandeld. Dankzij de OVW-technologie (Oxidatie via Vochtige Weg) wordt het water en de organische stoffen volledig verwijderd zodat het slibvolume met ruim 99% wordt verminderd. . Dit procedé zorgt ervoor dat het gebruik van de traditionele verbrandingstechnieken wordt vermeden en dat de impact op het milieu miniem is.

De zuiveringsbehandeling voor de 275.000m³ afvalwater dat dagelijks het station binnenkomt, produceert 60 ton droge stoffen. Dit wordt teruggebracht tot 15 ton mineraal eindafval dat het station uiteindelijk verlaat. Het minerale eindafval is klaar voor hergebruik in diverse industriële toepassingen (bv. voor straatstenen).

Lucht - Luchtzuivering:

Het waterzuiveringsstation ligt in een stedelijk gebied en dus moet de vervuilde lucht afkomstig uit de verschillende behandelingsfasen worden gezuiverd om geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden. De installaties zijn volledig overdekt en worden ontgeurd op twee verschillende manieren: chemisch of biologisch.