Home > Nieuws > Kwaliteitsopbouw van het Laboratorium AQUIRIS

Nieuws

17 november 2011

Kwaliteitsopbouw van het Laboratorium AQUIRIS

NIEUWSBERICHTEN

1321539064_roue-deming.jpg

Het intern laboratorium van AQUIRIS is in opdracht van het STEP van Brussel-Noord belast met alle courante contractuele analyses en de procesopvolging van genoemd waterzuiveringsstation. In die zin begint de kwaliteitsopbouw van dit laboratorium al van bij de oprichting:

In 2006

Het laboratorium van AQUIRIS is operationeel sinds juli 2006 en start met de kwaliteitsopbouw:

 • door zich de normen eigen te maken die toepasselijk zijn op testlaboratoria;
 • en door deze normen in te passen in de werkmethoden van het laboratorium  van AQUIRIS;
 • door de voor het laboratorium noodzakelijke verbruiks- en investeringsgoederen te bestellen.

Dan wordt het technische werk aangepakt:

 • door de genormaliseerde analytische methodes te testen, en ze te optimaliseren en te valideren;
 • door het uitvoeren van analyses die een pertinente opvolging van het procedé mogelijk maken.

In 2007

Om de methodes en dus de resultaten van het intern laboratorium van AQUIRIS te valideren:

 • worden de ingangs- en uitgangsmonsters van de biologische lijn van het station – van 1 februari tot 13 april 2007 – voor tegenanalyse naar AL-WEST gestuurd, een volgens ISO 17025 geaccrediteerd en door het BIM erkend laboratorium.
 • neemt het laboratorium van AQUIRIS tweemaal per jaar deel aan interlaboratoriumtesten voor de volgende parameters: DCO, DBO5, NTK, NH4, NO3, NO2, PO4, Pt, MES

Na afloop van de eerste test in maart 2007 werd 73 % van de resultaten correct bevonden. Alle andere volgende testen resulteerden in 100 % correcte resultaten voor de contractuele parameters. Het analytisch resultaat verkregen door het laboratorium van AQUIRIS is (op de onzekerheid na) identiek aan de werkelijke waarde (cfr. foto nr. X - representatieve grafiek).

 
In juni 2007 doet SODAE – Onderneming gemandateerd door de BMWB – een audit van het laboratorium.

De SODAE-audits hebben als doelstelling:

 • het betrouwbaarheidsniveau aan te geven van de resultaten die door het laboratorium van AQUIRIS worden aangeleverd voor de contractuele parameters.
 • om bij afwijkende resultaten of wanneer het risico op zulke resultaten bestaat aan te geven welke acties moeten worden ondernomen.

De audits bestaan uit:

 • een audit over kwaliteit van de organisatie van het laboratorium.
 • een technische audit met betrekking tot de analyses die voor het opvolgen van het STEP verplicht zijn: DCO, DBO5, MES, NTK, Pt, NO3, NO2 voor het water aan de ingang en aan de uitgang.
 • het aanduiden van de afwijkingen of risico's op afwijkingen.

De audit bracht afwijkingen aan het licht: deze gaven aan langs welke assen prioritair aan verbetering moest worden gewerkt om voor de testen uitgevoerd door het laboratorium van AQUIRIS een bepaald kwaliteitsniveau te behalen en te behouden. Op basis hiervan is dan op het laboratorium van AQUIRIS een actieplan gestart met als resultaat dat de vereiste kwaliteit voor de testen werd bereikt.

In 2008

Als gevolg van de SODAE-audit van juni 2007 doet AL-WEST in opdracht van AQUIRIS van 1 februari 2008 tot 16 juni 2008 tegenanalyses van de testen van het laboratorium van AQUIRIS, op de ingangs- en uitgangsmonsters van de biologische en pluviale lijnen. AL WEST is een volgens ISO 17025 geaccrediteerd en door het BIM erkend laboratorium. Conclusies: Meer dan 89 % van de resultaten is coherent.

In opdracht van de BMWB doet SODAE vier audits van het laboratorium van AQUIRIS: op 25 mei, 10 juni, 18 juni en 26 juni 2008.

Na afloop van deze audits erkent de BMWB het niveau van betrouwbaarheid van het laboratorium van AQUIRIS. De conclusies van SODAE zijn als volgt:

 • Het laboratorium heeft bewezen in staat te zijn om zijn werkmethode voortdurend te verbeteren door zijn reactiviteit en de inzet van de staf.
 • Het laboratorium blijkt een performantieniveau te halen dat bevredigend is en conform de verwachtingen van de norm ISO 17025. Het laboratorium van AQUIRIS beheerst de nodige technische voorschriften en is er in het bijzonder op gericht te voldoen aan de noden en verwachtingen van de BMWB
 • De tegenanalyses op de ingangs- en uitgangsmonsters van de biologische en pluviale lijnen zijn niet langer gerechtvaardigd. 

Daarom werden de tegenanalyses die AL-WEST uitvoerde in opdracht van AQUIRIS stopgezet.

In 2009

Het laboratorium blijft verder tweemaal per jaar deelnemen aan de interlaboratoriumtesten voor dezelfde 9 parameters. De resultaten zijn altijd conform.

In februari 2009 diende AQUIRIS een klacht in die onder andere betrekking had op de karakteristieken van het water aan de ingangszijde, en wou de BMWB de kwaliteit controleren van de analyses uitgevoerd door het laboratorium van AQUIRIS. De BMWB geeft VIVAQUA in juli 2009 de opdracht om elke dag en voor onbepaalde duur tegenanalyses te doen op de ingangs- en uitgangsmonsters van de biologische en pluviale lijnen.
Om een tegensprekelijke controle te garanderen besluit AQUIRIS om van 6 juli tot 30 september 2009 de ingangs- en uitgangsmonsters van de biologische lijn voor tegenanalyse naar SGS (een volgens ISO 17025 geaccrediteerd en door het BIM erkend laboratorium) te sturen.

De onderlinge vergelijking van de analytische resultaten uit de laboratoria van SGS en AQUIRIS leidt tot de volgende conclusies:

 • als we de gemiddelden vergelijken (berekend over ¼ jaar), dan blijkt er geen enkel verschil te bestaan. 
 • het laboratorium van AQUIRIS komt naar voren als: 

          - strenger voor wat de ‘niet-conformiteiten’ en de ‘waarden buiten het gebied van de gegarandeerde behandeling’ betreft.
          - bevredigend en conform de verwachtingen van de klant. Inderdaad is meer dan 97% van de waarden, zowel deze aan de ingang als aan de uitgang van de biologische lijn, op de onzekerheid na identiek aan deze van SGS, een volgens ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium.

In 2010 - 2011

VIVAQUA, dat de opdracht kreeg om elke dag tegenanalyses te doen op de ingangs- en uitgangsmonsters van de biologische en pluviale lijnen van het STEP, blijft de analyses uitvoeren.
 
Tijdens het laatste trimester van 2010 stelt het laboratorium zich als doel om tegen april 2011 bij het Belgische accreditatieorganisme BELAC een aanvraagdossier neer te leggen voor een accreditatie volgens de norm ISO 17025. Het laboratorium van AQUIRIS zal daarvoor:

 • samenwerken met het CAE, filiaal van VEOLIA ENVIRONNEMENT, voor het realiseren van de eisen van de norm ISO 17025;
 • het competentieniveau van zijn personeel optrekken door het op te leiden in nieuwe technologieën en in de norm ISO 17025;
 • met de hulp van zijn Kwaliteitsverantwoordelijke werken aan de ontwikkeling van het organisatorisch aspect van het laboratorium: zoals de klantendienst, de klantenopvolging en de documentaire aspecten. De normbewaking is verzekerd;
 • verder tweemaal per jaar blijven deelnemen aan de interlaboratoriumtesten voor dezelfde 9 parameters. De resultaten blijven conform.

Op 8 december 2010 wordt het kwaliteitsbeleid van het laboratorium gevalideerd en intern verspreid.

Op 2 mei 2011 legt AQUIRIS voor zijn laboratorium een aanvraagdossier neer bij het Belgische accreditatieorganisme BELAC, voor een accreditatie volgens de norm ISO 17025. AQUIRIS bereidt zich voor op de audit die BELAC zal uitvoeren, om in fine de officiële accreditatie te verkrijgen voor de 9 parameters waarop sinds 2007 analyses en tegenanalyses worden uitgevoerd:

 • Domein conform de Europese Richtlijn van 1991 inzake het stedelijk afvalwater:

          1. DCO
          2. DBO5
          3. MES
          4. Nt = NO2 + NO3 + NTK
          5. Pt

 • Domein conform Bestek en Milieuvergunning: 

          1. PO4
          2. NH4

Galerie :

1
Terug naar de lijst

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK